Užitočné rady na úvod ...

 

Rozhodnutie zmeniť svoje bývanie novým rodinným domčekom, ktorý si postavíte, nebýva vždy jednoduché. Najmä keď si pomyslíte, čo to všetko zahŕňa. Na začiatku je to najťažšie. Pokiaľ by ste sa aj Vy "bezhlavo" pustili do výstavby domu na svojom pozemku, mohli by ste na to neskôr doplatiť, napríklad pozastavením stavby alebo zaplatením nemalej pokuty. Aby ste sa vyhli tomuto nepriaznivému scenáru, mali by ste vedieť už pred začatím stavby domu, bez akých dokumentov či dokladov sa nezaobídete.  

 

Isto aj Vás pochytila "nočná mora" z toho všetkého, čo treba hneď na úvod povybavovať na úradoch ešte pred samotnou výstavbou domu. Možno sa to zdá náročné, no netreba sa hneď vzdávať svojho sna. Stačí, ak pred začatím stavby domu budete vedieť nasledovné ...

Stavebné povolenie k stavbe  

Prvým dôležitým dokumentom pri stavbe domu je stavebné povolenie. Aj preto by mali smerovať Vaše prvé kroky pred začatím samotnej stavby domu na príslušný stavebný úrad mesta (obce). Tu dostanete všetky potrebné informácie od úradníka stavebného úradu, ktorému patrí práve daná lokalita, kde ste sa rozhodli zrealizovať svoj stavebný zámer. Okrem informácií dostanete na úrade aj aktuálny formulár žiadosti o vydanie stavebného povolenia k stavbe domu so všetkými prílohami, ktoré je potrebné doložiť k tejto žiadosti.
Z tých dokladov, ktoré musíte ako stavebník doložiť v rámci príloh k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, môžeme spomenúť doklady potvrdzujúce vlastníka pozemku alebo stavby alebo jeho iného práva k pozemku či stavbe - konkrétne sú to napríklad listy vlastníctva, nájomná zmluva v prípade iného práva, Zmluva o budúcej kúpnej alebo darovacej zmluve, kópia z katastrálnej mapy, dokumenty potvrdzujúce rozhodnutia, vyjadrenia a posúdenia z obce, mesta, či správcov inžinierskych sietí a ďalších dotknutých orgánov. Kompletný a aktuálny zoznam všetkých dokumentov (príloh) k žiadosti o vydanie stavebného povolenia k stavbe rodinného domu, je potrebné žiadať na príslušnom stavebnom úrade (v mieste, kde bývate respektíve kde ste sa rozhodli stavať).

 

Bez projektu ani krok ...

Je zrejmé, že žiadať o stavebné povolenie nemôžete bez vypracovanej projektovej dokumentácie. Tú je potrebné mať v rukách jednak pre stavebné povolenie, ako
aj pre realizátora samotnej stavby domu. Údaje o projektovej dokumentácii (vrátane toho, kto dokumentáciu vypracoval) sa zadávajú aj do žiadosti o stavebné povolenie. Projektovú dokumentáciu vypracúva certifikovaný projektant, ktorý Vás detailnejšie usmerní celým procesom prípravy a stavby domu (vrátane toho, ako postupovať pri všetkých úkonoch
pri stavbe domu, ako aj pri vybavovaní stavebného povolenia, ak sa rozhodnete, že si všetko vybavíte sami).  

Svojpomocne alebo s firmou?

Okrem týchto skutočností, ktoré musíte vedieť vopred je aj to, ako uskutočníte a zrealizujete samotnú stavbu svojho domčeka. Svojpomocne alebo zhotoviteľom? Ak ste sa rozhodli  stavbu domu prenechať overenej stavebnej firme, mali by ste s ňou uzatvoriť dokument, ktorým je "Zmluva s realizátorom stavby o vykonaní stavebných prác" (pri svojpomocnej výstavbe to môže byť "Zmluva so stavebným dozorom", ktorý bude vykonávať pri stavbe domu "stavebný dozor").

Toľko by ste mali vedieť na úvod ešte pred začatím stavby domu. Verte či nie, práve dodržaním toho, čo máte a musíte už pred začatím stavby, je "alfou a omegou" k dosiahnutiu "naj" výsledkov aj v ostatných fázach stavby domu. O nich budeme hovoriť neskôr v rámci ďalších článkov v našom blogu.